REGULAMIN ORAZ POLITYKA PRYWATNOŚCI

§1 DEFINICJE

 1. Właściciel – spółka działająca pod firmą Kancelaria Prawna RIO, z siedzibą w Gdyni, ul. Śląska 54/5, 81-310 Gdynia, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem: 0000578595, NIP: 5862300441
 2. Strona – strona internetowa prowadzona pod adresem https://pomocupadlosc.pl/
 3. Użytkownik – osoba odwiedzająca stronę.
 4. Konsument – Użytkownik będący osobą fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 5. Podmioty Grupy – osoby prawne i fizyczne, a także jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, związane z Właścicielem kapitałowo i współpracujące ze sobą w celu świadczenia na rzecz Użytkowników najwyższej jakości usług obejmujących swoim zakresem kompleksową obsługę doradczą w zakresie restrukturyzacji i upadłości. Podmiotami Grupy są:
  • Kancelaria RIO sp. z o.o.
  • Kancelaria Prawna RIO Oddział Pierwszy Sp. z o. o.
  • Kancelaria Prawna RIO Oddział Drugi Sp. z o. o.
  • BIKBR Sp. z o. o.;
  • „PIKBR” Sp. z o. o.;
  • Ius Memoriae Sp. z o. o.;
  • Jestem niewinny Sp. z o.o.;
  • Prosty krok;
 6. RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
 7. Zaufani Partnerzy - osoby prawne i fizyczne, a także jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, współpracujące z Właścicielem, zobowiązane do przestrzegania regulacji RODO także w zakresie powierzanych przez Właściciela danych osobowych:
  • Google Ireland Limited;
  • Facebook Ireland Limited;
  • Fotolia NL Cooperatief U.A.;
  • Senetic S.A.;

§2 ADRES I PRZEZNACZENIE STRONY

 1. Strona dostępna jest w domenie internetowej o nazwie: https://pomocupadlosc.pl/
 2. Głównym przeznaczeniem Strony jest:
  • prezentacja oferty usługowej Właściciela;
  • umożliwienie pozostawiania przez Użytkowników danych kontaktowych;

§3 OBOWIĄZEK PRZESTRZEGANIA POSTANOWIEŃ NINIEJSZEGO REGULAMINU

 1. Użytkownicy odwiedzający stronę obowiązani są do przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu, a także korzystania ze Strony w sposób nie naruszający praw osób trzecich w tym Właściciela.
 2. Wszelkie reklamy, ogłoszenia, cennik, informacje generowane przez Właściciela nie stanowią oferty handlowej skierowanej do Użytkowników, a jedynie zaproszenie do podjęcia rokowań w celu zawarcia umowy, chyba że z ich treści wyraźnie wynika, co innego.

§4 ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA TREŚCI

 1. Właściciel dokłada wszelkich starań, by informacje umieszczone na Stronie były poprawne oraz aktualizowane na bieżąco, jednakże nie udziela gwarancji za prawidłowość, aktualność i stałą dostępność Strony.
 2. Właściciel jest odpowiedzialny jedynie za treści zamieszczone na Stronie przez niego lub osoby działające na jego zlecenie.
 3. Informacje umieszczone na Stronie nie stanowią wiążących informacji dla Użytkowników. Wiążące informacje, zalecenia lub porady Właściciel przekazuje za pośrednictwem komunikacji indywidualnej po nawiązaniu współpracy.
 4. Właściciel zastrzega sobie prawo do zmiany treści Strony, jej uzupełniania, modyfikacji a nawet całkowitego usunięcia zamieszczonych informacji.
 5. Właściciel może zamieszczać na Stronie odnośniki do stron internetowych innych podmiotów, z zastrzeżeniem, że nie odpowiada on za zamieszczane na nich treści i ich prawidłowość.

§5 OCHRONA PRAW AUTORSKICH

 1. Prawa własności intelektualnej (m.in. prawa autorskie oraz prawa ochronne związane ze znakami towarowymi) do wszelkich treści stanowiących zawartość Strony (wygląd, treść tekstowa, grafiki, struktura) stanowią własność Właściciela lub innych podmiotów uprawnionych, z którymi współpracuje Właściciel, lub też Właściciel posiada zezwolenie na korzystanie z nich udzielone przez podmiot, któremu przysługują do nich prawa własności intelektualnej.
 2. Żadna treść zamieszczona na Stronie ani jej część nie może być kopiowana, rozpowszechniana ani wykorzystywana w jakikolwiek inny sposób, w szczególności poprzez wykonywanie fotokopii, wykonywanie wydruków innych niż do użytku osobistego, nagrywanie jakichkolwiek treści znajdujących się na Stronie na płyty CD lub DVD, jak również na inne urządzenia służące przechowywaniu danych (np. pen-drive), bez wyraźnej zgody Właściciela, chyba że co innego zostało wyraźnie przewidziane w niniejszym Regulaminie.
 3. Pobieranie i kopiowanie treści zamieszczonych na stronie dozwolone jest wyłącznie do prywatnego, niekomercyjnego użytku.
 4. Naruszenie praw autorskich przez Użytkownika sankcjonowane jest zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, a zwłaszcza zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawą o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz Kodeksem cywilnym.

§6 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Właściciel przetwarza dane osobowe jej Użytkowników będących osobami fizycznymi lub osób fizycznych będących częścią struktury Użytkowników będących osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi posiadającymi osobowość prawną zgodnie z RODO.
 2. Przekazanie przez Użytkowników danych osobowych stanowi wymóg umowny umożliwiający Administratorowi świadczenie usług na rzecz Użytkownika. Niepodanie danych skutkować może brakiem możliwości świadczenia usług na rzecz Użytkownika.
 3. Korzystając z usług Właściciela zarówno za pośrednictwem Strony jak i poprzez inne formy kontaktu, także na wstępnym etapie ustalania warunków współpracy, Użytkownicy powierzają Właścicielowi swoje dane osobowe.
 4. Przekazując poprzez Stronę lub inną formę kontaktu jakiekolwiek dane osobowe, Użytkownik wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Właściciela dla celów, o których mowa w niniejszym Regulaminie, zarówno w chwili ich przekazania, jak i w przyszłości.
 5. Właściciel uprawniona będzie także do przetwarzania danych osobowych Użytkowników w zakresie niezbędnym do świadczenia usługi, lub do podjęcia działań na żądanie Użytkownika przed zawarciem umowy.
 6. Administratorem danych osobowych przetwarzanych zgodnie z niniejszym regulaminem, ze szczególnym uwzględnieniem charakteru, zakresu, kontekstu i celów przetwarzania, a także ryzyk naruszenia praw lub wolności Użytkowników jest: Kancelaria Prawna RIO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Celem skontaktowania się w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych udostępniono następujące kanały komunikacji:
  • Kancelaria Prawna RIO Sp. z o.o., ul. Śląska 54/5, 81-310 Gdynia
  • rodo@kancelariario.pl
 7. Dane osobowe Użytkowników mogą być przetwarzane w następujących celach:
  • przygotowanie do zawarcia umowy z Użytkownikiem,
  • marketing, w tym profilowanie i cele analityczne,
  • świadczenie usług drogą elektroniczną,
  • dopasowanie treści stron internetowych do preferencji i zainteresowań,
  • wykrywanie botów i nadużyć w usługach,
  • pomiary statystyczne i udoskonalenie usług (cele analityczne).
 8. Po uzyskaniu zgody Użytkownika, Kancelaria Prawna RIO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może powierzyć przetwarzanie danych osobowych Użytkowników Podmiotom Grupy Kapitałowej oraz Zaufanym Partnerom, jednakże wyłącznie w celach opisanych w niniejszym regulaminie. Ponadto dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie administratora, w oparciu o zawarte umowy powierzenia, takim jak: dostawcy usług IT, agencje marketingowe, firmy badawcze.
 9. Jakiekolwiek dane osobowe Użytkowników nie będą przekazywane państwom trzecim będącym poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
 10. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane w oparciu o wyrażoną zgodę przechowywane będą przez Administratora w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane, z zastrzeżeniem istniejącego po stronie Użytkowników uprawnień w zakresie prawa do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Po skutecznym odwołaniu zgody w myśl zdania poprzedniego, Właściciel przetwarzać będzie dane osobowe wyłącznie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń, jakie może podnosić Administrator oraz jakie mogą być kierowane w stosunku do Administratora.
 11. Administrator nie przetwarza jakichkolwiek danych osobowych, które mogłyby ujawniać dane takie jak: pochodzenie rasowe, etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne, przynależność wyznaniowa, partyjna, jak również danych o stanie zdrowia, nałogach, życiu seksualnym. Zabrania się podawania ww. danych przez Użytkowników.
 12. Okresy przetwarzania danych osobowych wymienione w § 6 ust. 10 niniejszego regulaminu mogą ulec modyfikacji w zakresie w jakim wymagać tego będą przepisy szczególne, np.: ustawa o rachunkowości.
 13. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane będą w oparciu o następujące podstawy prawne:
  • w celach marketingowych w tym profilowania i analityki – na podstawie wyraźnej zgody udzielonej w myśl przepisów art. 6 ust. 1 lit. „a” RODO;
  • w celach przygotowania do zawarcia umowy z Użytkownikiem oraz świadczenia usług drogą elektroniczną – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. „b” RODO jako przetwarzanie niezbędne lub do podjęcia działań na żądanie Użytkownika, przed zawarciem umowy;
  • celem dopasowania treści stron internetowych do preferencji i zainteresowań Użytkowników, wykrywania botów i nadużyć w usługach, a także dokonywania pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług – w trybie przepisów art. 6 ust. 1 lit. „f” RODO.
 14. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownikom przysługują następujące prawa:
  • do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  • do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  • do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych),
  • do przenoszenia danych,
  • do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 15. Mając na uwadze zapewnienie indywidualnie dostosowanej oferty, a także w toku procedury zmierzającej do zawarcia lub wykonania umowy oraz w przypadku uzyskania wyraźnej zgody Użytkownika Właściciel może stosować profilowanie rozumiane jako przetwarzanie danych osobowych polegające na ich wykorzystaniu do analiz lub prognoz dotyczących indywidualnych zainteresowań i preferencji Użytkownika.
 16. Właściciel nie podejmuje decyzji wyłącznie w oparciu o zautomatyzowane przetwarzanie danych osobowych Użytkownika.

§7 POLITYKA PLIKÓW „COOKIES”

 1. Administrator informuje, że na Stronie korzysta on z tzw. plików „cookies” – niewielkich plików tekstowych wysyłanych przez serwer www i zapisywanych przez przeglądarkę internetową oraz innych technologii do rejestrowania informacji o stronach odwiedzanych przez Użytkownika oraz o ich aktywności. Pliki “cookies” używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika.
 2. Pliki te nie gromadzą danych osobowych Użytkownika, nie zmieniają konfiguracji jego komputera, nie służą do instalowania bądź deinstalacji jakichkolwiek programów komputerowych, wirusów lub trojanów, nie ingerują w integralność systemu bądź danych Użytkownika, nie są przetwarzanie przez inne serwisy internetowe i mogą być w każdym momencie usunięte przez Użytkownika.
 3. Gromadzone przez pliki „cookies” informacje ograniczają się do adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki internetowej, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz danych przesyłanych do Strony za pośrednictwem formularza kontaktowego.
 4. Pliki “cookies” mogą zostać zamieszczane przez oraz przekazywane do Podmiotów Grupy oraz Zaufanych Partnerów, którzy zobowiązani są do przestrzegania wszelkich regulacji wynikających z RODO.
 5. Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików “cookies” mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz Użytkownika. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.
 6. Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików “cookies” na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików “cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików “cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej z której korzysta Użytkownik).
 7. Ograniczenie stosowania plików “cookies”, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na Stronie.
 8. Administrator korzysta z następujących rodzajów plików „cookies” i innych tego typu technologii, rozróżnianych z uwagi na:
  • czas ich działania:
   • sesyjne - pliki przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej i aplikacji lub wyłączenia oprogramowania;
   • stałe - przechowywane w urządzeniu końcowym przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika;
  • cel jakiemu służą:
   zapewnienie bezpieczeństwa – wsparcie rozwiązań technicznych przeciwdziałających nadużyciom w serwisach internetowych, w tym na Stronie;
   • usprawnienie funkcjonalności Strony – polegające na „zapamiętywaniu” preferencji Użytkownika i służące personalizacji interfejsu;
   • określenie wydajności – pozwalają na zbieranie informacji o sposobie korzystania ze Strony;
   • tworzenie statystyk;
   • dostarczanie treści reklamowych dostosowanych do preferencji Użytkownika;
   • zapewnienie działania usług i aplikacji – np. pliki uwierzytelniające niezbędne do świadczenia usług wymagających uwierzytelnienia.
 9. Inne technologie wykorzystywane przez Administratora dotyczą m. in. sygnałów nawigacyjnych w sieci web, pikseli oraz anonimowych tagów sieci reklamowych. Wśród rozwiązań technicznych stosowanych przez Administratora znajdują się przede wszystkim:
  • analityka stron www – Google Analytics,
  • tagi remarketingowe – Google AdWords,
  • usługi Pixel Facebook.
 10. Powyższe rozwiązania techniczne udostępnianie są przez Zaufanych Partnerów Administratora, z poszanowaniem uprawnień Użytkowników wynikających z RODO. Dodatkowe informacje dotyczące polityki prywatności znajdują udostępniane są bezpośrednio przez Zaufanych Partnerów. Dodatkowe dane osobowe, takie jak np. adres e-mail Użytkownika, zbierane są jedynie w miejscach, w których Użytkownik, poprzez wypełnienie formularza wyraził na to zgodę.

§8 WTYCZKI SPOŁECZNOŚCIOWE

Celem prowadzenia Strony w sposób bardziej atrakcyjny i umożliwiający większą indywidualizację, Administrator umieszcza na Stronie tzw. „wtyczki społecznościowe” pochodzące z następujących serwisów:

 1. Facebook – Strona zawiera pola „Lubię to” lub „Podziel się” powiązane z serwisem Facebook (facebook.com), po skorzystaniu z któregokolwiek z w/w pól Użytkownik zostanie przekierowany na stronę logowania serwisu Facebook albo stronę główną konta Użytkownika tego serwisu (jeżeli pozostaje zalogowany w serwisie Facebook). Polityka prywatności Facebook udostępniana jest indywidualnie przez ten serwis;
 2. YouTube – Strona może zawierać filmy wideo udostępniane z serwisu YouTube (www.youtube.com). W związku z tym na Stronie umieszczany jest kod odwołujący się do serwisu YouTube. Polityka prywatności serwisu YouTube udostępniana jest indywidualnie przez ten serwis;
 3. Twitter – Strona zawiera pola dodawania wpisów, które są powiązane z serwisem Twitter (twitter.com). Korzystając z tego pola i dodając wpis Użytkownik zostanie przekierowany na stronę logowania serwisu Twitter albo stronę główną konta Użytkownika tego serwisu (jeżeli pozostaje zalogowany w serwisie Twitter). Polityka prywatności Twitter udostępniana jest indywidualnie przez ten serwis;

§9 WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG

 1. Właściciel świadczy na rzecz Użytkowników za pośrednictwem Strony nieodpłatną usługę polegającą na formularzu kontaktowym. Usługa ta polega na umożliwieniu Użytkownikowi za pomocą specjalnego formularza udostępnionego na Stronie, wysłania m.in. danych kontaktowych w celu zgłoszenia zainteresowania usługami Właściciela i uzyskania kontaktu ze strony Właściciela.
 2. W celu skorzystania z usługi, o której mowa powyżej Użytkownik musi wypełnić udostępniony na Stronie formularz (wpisać wymagane dane oraz zaznaczyć odpowiednie pola) i przesyła wypełniony już formularz do Właściciela za pomocą dedykowanego przycisku udostępnionego na Stronie.

§10 WSKAZÓWKI TECHNICZNE

 1. Wykorzystywanie różnego rodzaju przeglądarek internetowych może doprowadzić do powstawania różnic w sposobie prezentowania treści zamieszczonych na Stronie.
 2. Właściciel zaznacza, że powszechny i publiczny charakter sieci Internet, jak również korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną, może powodować ryzyko pozyskania i modyfikowania danych Użytkowników przez osoby niepożądane, w związku z czym zalecane jest, aby Użytkownicy stosowali we własnym zakresie środki typu oprogramowanie antywirusowe i tym podobne.